หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าและปั๊มน้ำมัน
Biogas System Development as a Renewable Energy Source for Producing Electricity and Pumping Water on highland Area.

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 28 กุมภาพันธ์ - 24 ธันวาคม 2561รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  4. นางสาววิไลพร ทัณฑะรักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  5. นายองอาจ ส่องสี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการนำพลังงานไบโอก๊าซมาประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
2. เพื่อศึกษาการนำพลังงานไบโอก๊าซมาประยุกต์ใช้กับเครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็ก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีชุดเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและเครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนและการเกษตร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th