หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาชนิดของปรสิตภายนอกที่พบจากปลาน้ำจืด ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
A study on ectoparasites of freshwater fishes in Mae Jarn District, Chiang Mai

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2557 - 31 สิงหาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายจักรกฤช พานิชกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติ ส่ัตวป่าและพันธุ์พืช
  3. รศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (นักวิจัยร่วม)
  5. นายสกุลเดช นันตา (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติ ส่ัตวป่าและพันธุ์พืช
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาชนิดของปรสิตภายนอกที่พบบนตัวปลาน้ำจืด ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของปรสิตภายนอกของปลาน้ำจืด ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถทราบข้อมูลชนิดและปริมาณของปรสิตที่พบจากปลาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
2. สามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงชนิดและจำนวนของปรสิตบนตัวปลาในรอบ 1 ปี
3. สามารถใช้ข้อมูลของปรสิตที่พบประกอบกับกิจกรรมการเพาะเลี้ยง โดยเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคที่เกิดจากปรสิตให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง และรวบรวมปลาจากธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมงให้กับผู้ประกอบการทางการประมง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th