หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจำแนกสายพันธุ์และลักษณะัพันธุกรรมเฉพาะถิ่นของสุกรที่เลี้ยงในพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือ
Identification breeding lines and local genetic resource characterizaton of domestic pigs in highland in the upper north area

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 24 เมษายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายภูวนัย ต่ายแต้มทอง (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจำแนกสายพันธุ์สุกรที่เลี้ยงในพื้นที่สูงตอนบนโดยใช้บ่งชี้ระดับโมเลกุล
2. เพื่อหาสุกรที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
3. เพื่อวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุกรบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบพื้นฐานพันธุกรรมของสายพันธุ์สุกรที่เลี้ยงบนพื้นที่สูงในปัจจุบันสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์สุกรบนพื้นที่สูง
2. ได้สุกรที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น สำหรับใช้ในการศึกษาลักษณะที่สำคัญและการอนุรักษ์เป็นแหล่งพันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง
3. ใช้เป็นข้อมูลพันธุกรรมพื้นฐานสำหรับเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับสายพันธุ์สุกรในภูมิภาคภาคอื่น ๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านได้
4. ใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมสัตว์ของประเทศและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในด้านอื่น ๆ ต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th