หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการหยาบสำหรับโคขาวลำพูน
Utilization of Field Com Cob as Rsughage Based Diet for Lamphun Cattele

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 16 มีนาคม 2554 - 15 มีนาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ได้วิธีการที่เหมาุะสมในการเพิ่มคุณค่าทางอาหาร หรือเก็บรักษา เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีศักยภาพ
2. เพื่อเปรียบเทียบการกินได้ และการย่อยได้ของเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการเพิ่มคุณค่า หรือการเก็บรักษา
3. เพื่อทดสอบเลี้ยงโคขาวลำพูน ด้านการปรับใช้วิธีการเพิ่มคุณค่า หรือการเก็บรักษา และผลที่มีต่อสภาพแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. วิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มคุณค่าทางอาหาร หรือเก็บรักษาเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2. ทราบค่าการกินได้ และการย่อยได้ของโภชนะของวัสดุอาหารหยาบที่ผ่านวิธีการที่เหมาะสม
3. ผลการทดสอบเลี้ยงโคและผลต่อสิ่งแวดล้อม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th