หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญ้าหมักเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ปี 2
Silage Production by Pure Starter Inoculant for Improved Growth performance of Mehsana Dairy Buffalo Royal Project Foundation Mae Tha Nuea, Mae On district, Chiang Mai

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (ที่ปรึกษา)
  3. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อศึกษาคุณภาพของพืชหมักที่เสริมด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์ - เพื่อศึกษาปริมาณอาหารที่กินได้และการเจริญเติบโตของกระบือนมเมซานีที่ได้รับพืชหมักที่เสริมด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์และพืชหมักที่ไม่เสริมด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์ - เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์กระบือนมเมซานีที่ได้รับพืชหมักที่เสริมด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์และพืชหมักที่ไม่เสริมด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้แนวทางในการผลิตอาหารหยาบหมักที่มีอายุการเก็บรักษานานขึ้น - ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบ - ได้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของกระบือนมพันธุ์เมซานี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th