หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของการเสริมไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่ได้จากชานอ้อยต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และมิญชวิทยาลำไส้ในปลานิล (Oreochromis niloticus)
Effects of dietary xylooligosaccherides from sugarcane bagasse supplement on growth performace, immune response, and intestinal histology of Nile tillpia (Oreochromis niloticus)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.Hien Van Doan (ที่ปรึกษา)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th