หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตสารผสมล่วงหน้า (Premix) สำหรับอาหารสัตว์อินทรีย์ (ภายใต้โครงการวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์)
The Production of Premix for Animal Feed in Organic Livestock

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 18 มกราคม - 13 พฤศจิกายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์บนพื้นที่สูง และคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารผสมล่วงหน้าสำหรับประกอบอาหารสัตว์อินทรีย์
2. เพื่อศึกษาสูตรการประกอบสารผสมล่วงหน้า (premix) ที่เหมาะสมสำหรับอาหารสัตว์อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้าสำหรับอาหารสัตว์อินทรีย์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th