หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ สุกรสายพันธุ์พื้นเมืองแท้และพื้นเมืองลูกผสมเหมยซาน (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง)
The selection and improvement of pure line native pig and native-meishan cross bred for raising on highland area

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 28 กุมภาพันธ์ - 24 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายประภาส มหินชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
  3. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อคัดเลือกและทดสอบสุกรสายพันธุ์แท้พื้นเมือง เหมยซาน ลูกผสมพื้นเมือง-เหมยซาน และลูกผสมพื้นเมือง x เหมยซาน x ดูร็อค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีสายพันธุ์สุกรพื้นเมืองและพันธุืเหมายซาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงและคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์แท้สำหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
2. สายพันธุ์สุกรลูกผสมรุ่น F4 ที่เหมาะสมภายใต้ระบบการเลี้ยงสุกรที่ดีบนพื้นที่สูง (RPF-GAP: สุกร)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th