หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทดแทนปลาป่นด้วยใบหม่อนป่นในสูตรอาหารปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
Replacement of Fish Meal with Mulberry Leaf Meal in Freshwater

หัวหน้าโครงการ นายอภัย สุทธิสังข์ (กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 กันยายน 2560กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

 1. นายอภัย สุทธิสังข์ (หัวหน้าโครงการ)
 2. อ.ดร.Hien Van Doan (นักวิจัยร่วม)
 3. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
 4. นางสาวทิพรรณี เสนะวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 5. นายนคร มหายศนันท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 6. ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม)
 7. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ (นักวิจัยร่วม)
 8. นายวิโรจน์ แก้วเรือง (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 9. นายสมภพ จงรวยทรัพย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 10. นางสฺุธิรา พลเจริญ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 11. นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของใบหม่อนในการใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลา
2. เพื่อศึกษาระดับที่เหมาะสมของการใช้ใบหม่อนทดแทนปลาป่นในสุตรอาหารปลาต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ การตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกัน ความต้านทานเชื้อแบคทีเรียก่อโรค โครงสร้างทางเดินอาหาร และองค์ประกอบซาก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th