หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดเพื่อทดแทนรำข้าวในอาหารปลาบึก
Application of Spent Mushroom Substrate as a Replacement to Rice Bran in the Diet of Mekong Giant Catfish

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาผลของการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด ทดแทนรำข้าวในอาหารปลาบึก
2. เพื่อหาระดับที่เหมาะสมของการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด ทดแทนรำข้าวในอาหารปลาบึก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th