หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสและลิกนินจากกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนเพื่อเพิ่มโภชนะที่ย่อยได้ของเปลือกและซังข้าวโพด
Use of Cellulose and Lignin Degradation Bacteria from Rumen of White Lamphum Cattle to Increase Digestible Nutrients of Maize Cob and Husk

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - 26 สิงหาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อผลิตเอนไซม์ย่อยสลายเซลลูโลสและลิกนินจากแบทีเรียที่ย่อยลิกนินจากกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน
2.เพื่อผลิตอาหารผสมครบส่วนที่มีเปลือกซังข่าวโพดซึ่งได้รับการปรับปรุงคุณภาพโดยแบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสและลิกนินจากกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ไ้ด้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสและลิกนินโดยคัดแยกได้จากกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน
2. ได้เอนไซม์ที่ย่อยเซลลูโลสและลิกนินโดยคัดแยกได้จากกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน
3. เปลือกซังข้าวโพดที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพโดยแบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสและลิกนินจากกระเ้พาะรูเมนของโคขาวลำพูนมีการย่อยได้ของโภชนะเพิ่มขึ้น
4. อาหารผสมครบส่วนที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง
5. ตีพิมพ์บทความวิชาการที่อยู่ในฐาน ISI หรือ SJR ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
6. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท 1 คน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th