หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประสิทธิภาพของการลดการผลิตแก๊สมีเทนในโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพููนด้วยการเสริมเมล็ดลำไยผง
Efficacy of methane reduction in the White Lamphun cattle using longan seed powder

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 16 มีนาคม 2554 - 15 มีนาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดลำไยผงเพื่อนำมาเสริมลงในอาหารโคเนื้อเพื่อลดปริมาณการสังเคราะห์แก็สมีเทนในกระเพาะหมัก
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจวัดแก็สมีเทนโดยการวัดปริมาณแก็สที่เกิดขึ้นกับวิธีแก๊สโครมาโตกราฟฟี
3. เปรียบเทียบปริมาณแก๊สมีเทนที่ผลิตขึ้นโดยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟฟี ระหว่างการวิเคราะห์แบบ In vitro และการวิเคราะห์แบบ In vivo
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เมล็ดลำไยผงสำหรับลดการผลิตแก๊สมีเทนโดยตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มที่ผลิตแก๊สมีเทนที่อยู่ในกระเพาะหมัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบถึงข้อมูลองค์ประกอบการทางเคมี ค่าการย่อยได้ และพลังงานของเมล็ดลำไย และศักยภาพในการนำไปใช้เป็นสารเสริมในอาหารเพื่อลดการผลิตแก๊สมีเทน
2. ได้ทราบถึงความสัมพันธุ์ระหว่างปริมาณแก๊สทั้งหมดกับปริมาณแก๊สมีเทนที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตแก๊สมีเทนจากการวิเคราะห์แบบ In vitro และ In vivo
3. สามารถนำข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโคเนื้อ เพื่อปรับใช้ผลเมล็ดลำไยเสริมในอาหารเพื่อลดการผลิตแก๊สมีเทน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th