หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้การจัดการการสืบพันธุ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในกระบือนมพันธุ์เมซานี
The Application of Reproductive Management to Improve the Reproductive Performance of Mehsana Dairy Buffaloes

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 ตุลาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องของกระบือสาวและกระบือนางที่ท้องว่างในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือโดยใช้โปรแกรมฮอร์โมนร่วมกับการผสมพันธุ์จริงโดยใช้พ่อพันธุ์หรือการผสมเทียม
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำโปรแกรมเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการตกไข่ร่วมกับการผสมพันธุ์จริงหรือผสมเทียมไปใช้ในการจัดการการสืบพันธุ์ในกระบือนม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยทำให้กระบือนางท้องว่างกลับมาตั้งท้องและกระบือสาวเมืออายุถึงวัยผสมพันธุ์ตั้งท้องได้ไม่น้อยกว่า 40%
2. ได้โปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการตกไข่ในกระบือนางและกระบือสาวพันธุ์เมซานี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th