หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการจัดประชุมระดมความคิดเพื่อการจัดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคเหนือแบบมีส่วนร่วม
-

หัวหน้าโครงการ รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
  3. นายนครินทร์ ดำรงภคสกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดประชุมระดมความคิดที่ให้ทุกภาคส่วนในภาคเหนือมีัส่วนร่วมในการระดมความคิดเพื่อให้ได้กรอบและประเด็นวิจัย
2. เพื่อใช้ผลจากการจัดประชุมเป็นข้อมูลสำหรับการบูรณาการไปสู่การจัดทำภาพรวม เนื้อหาสาระของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ระดับภูมิภาค
3. เพื่อให้การจัดประชุมที่เกิดการร่วมของทุกภาคส่วนตอบสนองความต้องการของพื้นที สอดคล้องและทันกับปัญหาและสถาการณ์ของประเทศ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป มีความสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน รวมทั้งกรอบประเด็นวิจัยตามนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2552-2571)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย และใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของงบประมาณประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th