หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อัตราการตกไข่ รูปแบบฮอร์โมนและสารเมทาบอลไลท์ในเลือดของแกะเพศเมียที่มีความสมบูรณ์ของร่างกายต่ำที่ถูกกระตุ้นด้วยอาหารพลังงานสูงในระหว่างคลื่นการพัฒนาของฟลอลิเคิลที่เกิดการตกไข่
Ovulation rate hormonal profiles and blood metabolites of ewes in low body condition stimulated with high-energy diet duing ovulatory wave development

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 26 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 กรกฏาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาผลของการเสริมอาหารพลังงานสูงในระยะสั้นต่ออัตราการตกไข่ รูปแบบของฮอร์โมน และสารเมทาบอไลท์ในเลือดของแกะที่มีความสมบูรณ์ของร่างกายต่ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตและการพัฒนาฟอลลิเคิลบนรังไข่ในแกะที่มีความสมบูรณ์ของร่างกายต่ำได้ด้วยการจัดการการให้อาหาร
2. ได้องค์ความรู้ด้านการจัดการการใช้อาหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของแกะ
3. สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th