หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและตกไข่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในแพะนมเพศเมีย
The Application of Protocol for Synchronization of Estrus and Ovulation to Improve the Reproductive Performance of Female Dairy Goats

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 ตุลาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องของแพะนมเพศเมียที่ท้องว่างในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำโปรแกรมเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการตกไข่ไปใช้ในการจัดการการสืบพันธุ์ในแพะนม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยทำให้แพะนมพันธุ์ชาแนลที่ท้องว่างตั้งท้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 40%
2. ได้โปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการตกไข่ในแพะนมพันธุ์ชาแนล      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th