หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้ใบหม่อนหมักในอาหารปลาปลานิลอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
An Application of Fermented Mulberry Leaf in Tilapia Feed with Environmentally Friendly

หัวหน้าโครงการ นางสุธิรา พลเจริญ (กรมหม่อนไหม)
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
 2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

 1. นางสุธิรา พลเจริญ (หัวหน้าโครงการ)
 2. นางสาวทิพรรณี เสนะวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมหม่อนไหม
 3. นายนภสินธุ์ สมมิตร (นักวิจัยร่วม)
 4. นางสาวพิมพร คำทวี (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.ศิริพร โทลา (นักวิจัยร่วม)
 7. นางสุจนีย์ พรโสภิณ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมหม่อนไหม
 8. นางสาวสุทธภา ร่มโพธิ์ทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมหม่อนไหม
 9. นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมหม่อนไหม
 

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อศึกษาคุณสมบัติของใบหม่อนหมักในการใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารปลานิล
- เพื่อศึกษาระดับที่เหมาะสมของการใช้ใบหม่อนหมักในอาหารปลาต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ของอาหารปลา
- เพื่อศึกษาผลของการใช้ใบหม่อนหมักต่อการเจริญเติบโต การย่อยได้ การตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกัน โครงสร้างทางเดินอาหาร องค์ประกอบซากของปลานิล และคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงปลา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th