หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง)
Selection Breeding Improvement of Swine, and Examination of Suitable Diet

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 28 กุมภาพันธ์ - 24 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์สุกรลูกผสมรุ่น F4 (ลูกผสมพื้นเมือง เปียแตรง และเหมยซาน) สำหรับการเลี้ยงทดสอบบนพื้นที่สูง 2. เพื่อทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสมกับสุกรสายพันธุ์โครงการหลวงโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นร่วมด้วย 3. เพื่อทดสอบระบบการเลี้ยงสุกรที่ดีบบนพื้นที่สูง (RPF-GAP: สุกร)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สายพันธุ์สุกรลูกผสมรุ่น F4 ที่มีสมรรถภาพการผลิตดี และสามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพอากาศบนพื้นที่สูง โดยใช้อาหารที่มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมเป็นอาชีพให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง 2. ระบบการเลี้ยงสุกรที่ดีบนพื้นที่สูง (RPF-GAP: สุกร) ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง 3. สูตรอาหารที่เหมาะสมกับสุกรสายพันธู์โครงการหลวงใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นร่วมด้วย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th