หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาการเพาะพันธุ์ คัพภวิทยา และการเจริญพัฒนาของลูกปลาค้างคาวดอยอินทนนท์
Study on breeding embryonic and larval development of Siamese freshwater batfish (Oreoglanis siamensis Smith 1933)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายทรงทรัพย์ อรุณกมล (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายรุ่ง หิรัญวงษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
  5. นายสกุลเดช นันตา (นักวิจัยร่วม)
  6. นายอนุสรณ์ แสนอาษา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทราบถึงระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารเคมี buserelin acetate (Bus) และ domperidone (Dom) สำหรับเพาะพันธุ์ปลาค้างคาวดอยอินทนนท์
2. เพื่อศึกษาอัตราการการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตายของปลาค้างคาวดอยอินทนนท์
3. เพื่อศึกษาคัพภวิทยา และการพัฒนาตัวอ่อนของลูกปลาค้างคาวดอยอินทนนท์
4. เพื่อศึกษาวิธีการอนุบาลลูกปลาค้างคาวดอยอินทนนท์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ได้แนวทางและวิธีการเพาะขยายพันธุ์ ปลาค้างคาวดอยอินทนนท์เพื่อการอนุรักษ์และสามารถพัฒนาการผลิตปลาให้เป็นปลาเศรษฐกิจสวยงามเพื่อการส่งออกต่อไปได้
2. นำข้อมูลจากการทดลองที่ได้ นำเสนอเผยแพร่โดยการตีพิมพ์บทความวิจัยและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ อาทิ เวปไซด์ของคณะและมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมการทำฟาร์มเพาะปลา หรือเลี้ยง เพื่อใช้เป็นธุรกิจการส่งออกสินค้าประมงให้กับเกษตรกรต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th