หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม (พันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 (โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง)
The improvement of crossbred pig (Native) for raising on highland area

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายประภาส มหินชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์สุกรลูกผสมรุ่น F2 ที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของการเลี้ยงและการจัดการบนพื้นที่สูง
2. เพื่อรวบรวมและพัฒนาสุกรสายพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์เหมยซานที่ได้รับการผสมเพื่อพัฒนาเป็นสุกรสายพันธุ์แท้รุ่น F2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรมีสายพันธู์สุกรลูกผสมที่มีสมรรถภาพการผลิตดี มีลักษณะให้ลูกดก มีการเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์ซากสูง และปรับตัวได้ดีต่อสภาพการเลี้ยงและการจัดการบนพื้นที่สูง อย่างน้อย 1 สายพันธุ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th