หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงต่อการยับยั้งโรคติดเชื้อในสัตว์ (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์)
The study on active chemical composition of highland plants for animal disease inhibition

หัวหน้าโครงการ ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 15 ธันวาคม 2557 - 10 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.รัชยา รชิราชีวิน (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการยับยั้งโรคติดเชื้อที่สำคัญในสุกรบนพื้นที่สูงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ต่อไป
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และกลุ่มสารสำคัญของพืชที่คัดเลือกได้ที่มีผลต่อการยับยั้งโรคติดเชื้อที่สำคัญในสุกรบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th