หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาศักยภาพของต้นอ้อยต่อการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ (คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร)
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
วันที่ดำเนินการ 4 มกราคม 2563 - 3 มกราคม 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายTuan Nguyen Ngoc (นักวิจัยร่วม) , จาก Faculty of Fisheries Vietnam National University of Agriculture (VNUA)
  3. ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  4. อ.ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  5. ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  6. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อประเมินผลของการใช้อ้อยและอ้อยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งของอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของโภชนะ อัตราการเจริญเติบโต คุณภาพซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคขุน
2) เพื่อประเมินผลของการใช้อ้อยและอ้อยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งของอาหารหยาบต่อปริมาณน้ำนมและคุณภาพน้ำนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคนม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th