หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้โปรแกรมฮอร์โมนเพื่อเพิ่มอัตราการให้กำเนิดลูกแกะของแม่แกะพันธุ์ขนภายใต้สภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัและพัฒนาการเลี้ยงแพะและแกะขนบนพื้นที่สูง)
Application of hormonal protocol to increase lambing rate of wool ewes under a condition of the highland region (2019)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 18 มกราคม - 13 พฤศจิกายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องของแกะพันธุ์ขนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมฮอร์โมนสำหรับเหนี่ยวนำการตกไข่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แม่แกะพันธุ์ขนที่เลี้ยงใสสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงมีอัตราการให้กำเนิดลูกเพิ่มขึ้นและมีขนแกะมีปริมาณเพียงพอในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th