หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

มูลค่าเพิ่มของเนื้อโคนมเพศเมียคัดทิ้งขุน โดยการเพิ่มความน่ารับประทาน ด้วยการฉีดสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ปีที่ 1 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ)
Value Added of Finishing Spent Cow by Enhancing Palatability of Beef with CaCl3 Injection

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร. เทอดชัย เวียรศิลป์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
  3. อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ทราบถึงผลของชนิดการเสริมอาหารพลังงานสูงแก่แม่โคนมคัดทิ้งที่ให้ ประสิทธิภาพเจริญเติบโต คุณภาพซาก และเนื้อดีที่สุด รวมทั้งต้นทุนการเลี้ยง
2. ศึกษาผลของการฉีดสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ต่อ ความน่ารับประทานของเนื้อโค และค่าแรงตัดผ่านเนื้อโค
3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของแม่โคนมคัดทิ้งและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
4. เป็นทางเลือกในการผลิตเนื้อโค เพื่อทดแทนการนำเข้า      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th