หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าแพงโกล่าเป็นอาหารหยาบและการลดต้นทุนค่าอาหารข้นด้วยการใช้โปรตีนก้อนในโคนมและโคเนื้อ
Utllization of Pangola grass as a Source of Roughage and the Reduction the Cost of Concentrate Feed with Protein Block for Dairy Cows and Beef Cattle

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 เมษายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
  3. นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายวีรพล พูนพิพัฒน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
  5. นายวีรศักดิ์ จิโนแสง (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
  6. นางสาวขนิษฐา ติคำ (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนะ การย่อยได้ และหาค่าพลังงาน ของหญ้าแพงโกล่าและโปรตีนก้อน
2. เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิตโคนม โคเนื้อ โดยใช้หญ้าแพงโกล่าเป็นแหล่งอาหารหยาบภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาผลของการเสริมอาหารในรูปของโปรตีนก้อนแก่โคนม โคเนื้อ ภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรกร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th