หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพิ่มคุณค่าของกากมันสำปะหลังสำหรับใช้เป็นอาหารโค โดยการหมักด้วยกลุ่มจุลินทรีย์จากกระเพาะรูเมนที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวน (ระยะที่ 1)
-

หัวหน้าโครงการ นายศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกิตติมา กองทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  3. นางสาวนิมารดี บุญอาพัทธ์เจริญ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  4. ดร.เบญจพร สุรารักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  5. ดร.พีรดา พรหมมีเนตร (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  6. รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  7. ดร.เวทชัย เปล่งวิทยา (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  8. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. การคัดแยกและเพาะเลี้ยงเพิ่มจุลินทรีย์มีศักยภาพในการเพิ่มคุณภาพการหมักของกากมันสำปะหลัง ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นสำหรับการนำไปใช้เพื่อเลี้ยงโค
2. ศึกษาอัตราส่วนในการเติมจุลินทรีย์จำเพาะที่เพาะเลี้ยงได้ และระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักกากมันสำปะหลัง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th