หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาสูตรอาหารจากวัตถุดิบบนพื้นที่สูง สำหรับแพะและแกะขน (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแกะขนบนพื้นที่สูง)
Development of Feed Rationsfrom Local Feedstuff on Highland Areafor Goat and WoolSheep

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ - 18 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.ศิวัช สังค์ศรีทวงษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์และวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่สูงสำหรับแพะนมเพศผู้และแกะขน
2. เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มมูลค่าทางอาหารและการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เหมาะสมในแพะนมเพศผู้และแกะขน
3. เพื่อพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มมูลค่าทางอาหารสำหรับแพะนมเพศผู้และแกะขนจากพืชอาหารสัตว์และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรบนพื้นที่สูง
4. เพื่อศึกษาวิธีการขุนแพะนมเพศผู้ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th