หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้กากมันสำปะหลังแห้งเหลือทิ้งจากการผลิตทานอลเป็นอาหารเสริมเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน
Effects of dried cassava pulp as a source of energy on growth performance and carcass quality in Fattening Beef Cattle

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2553 - 30 เมษายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์ (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา (นักวิจัยร่วม)
  6. นายณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (ผู้ช่วยวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ทราบองค์ประกอบทางเคมีของกากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทานอล
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และต้นทุนการผลิตของโคขุนที่ทำการทดแทนแหล่งอาหารพลังงานอื่น ๆ ด้วยกากมันสำปะหลังแห้ง
3. เพื่อแก้ไขปัญหาโภชนะของสัตว์เลี้ยงที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างผลผลิต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th