หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาต้นแบบวัสดุปลูกอินทรีย์เพื่อการปลูกพืชผักในอาคาร
Development of Organic Growing Media Prototype for Home Vegetable Gardening

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัทสแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ดำเนินการ 21 พฤศจิกายน 2561 - 20 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกวิพร จินะจันตา (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อผลิตและพัฒนาวัสดุอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร เช่น แกนข้าวโพด เปลือก ถั่วลิสง ผักตบชวา และ ขุยมะพร้าว สำหรับเป็นวัสดุพื้นฐานในการผลิตวัสดุปลูก
2. เพื่อศึกษาและทดลองผลิตวัสดุปลูกต้นแบบที่มีส่วนผสมของวัสดุอินทรีย์คุณภาพสูง จากข้อ 1. นำมาผสมกับ หินแร่ธรรมชาติ และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชผักในกระถาง
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวัสดุต่อการเจริญเติบโตของพืชผักทดสอบในกระถาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้วัสดุอินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการปลูกพืชผัก
2. ผู้บริโภคมีทางเลือก ที่จะปลูกพืชผักที่ปลอดภัยซึ่งสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตใจด้วย
3. สามารถใช้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัดให้เป็นประโยชน์ มีผลพลอยได้หลายประการ เช่น มีพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน และใช้เป็นไม้ประดับทำให้เกิดความสวยงามในที่พักอาศัย และช่วยให้สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหารในครอบครัว ทำให้เพลิดเพลิน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th