หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาระบบตลาดและโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาการผลิตและจำหน่ายโคเนื้อขุนคุณภาพสูง: กรณีศึกษา เชียงใหม่ พะเยา แพร่
The Study of Market System and Supply Chain for Develope and Trade High Quality Beef: The Case Study in Chiang Mai, Payao and Phrae Province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ธนาพร บุญมี (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง (นักวิจัยร่วม)
  4. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของโซ่อุปทานของโคในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา และแพร่ และการจัดการไหลของวัตถุดิบจากต้นน้ำ ไปสู่สินค้าและผู้บริโภคปลายน้ำ
2. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดที่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ผลิตโคต้นน้ำและกลางน้ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ สหกรณ์โคเนื้อ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประมาณการกำลังการผลิตเนื้อโค และการวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
2. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการวิจัยไปใช้วางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิตและจัดหาสินค้าให้กับตลาดได้อย่างเหมาะสม
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ บริษัทเอกชน สามารถนำผลการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการผลิตเนื้อโค รวมทั้งโครงสร้างตลาดโคเนื้อ และการตลาดเนื้อโค ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งวางแผนการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์โคเนื้อของจังหวัดได้อย่างเหมาะสม
4. การเสนอผลงานในการประชุม หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th