หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563
Research and Development of Animals Processed Products in Royal Project Area (2020)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 12 กุมภาพันธ์ - 7 พฤศจิกายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
  4. อ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาด และศึกษาความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่เบรสและเนื้อไก่กระดูกดำ ให้มีมูลค่าเพิ่มและเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปชนิดใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง
3. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และวิธีการเก็บรักาาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษา
4. เพื่อศึกษาต้นทุนในการผลิตและการยอมรับของผุ้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไก่เบรสและไก่กระดูกดำ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th