หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้วัสดุเพาะเห็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่ไข่
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
วันที่ดำเนินการ 6 ธันวาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประยุกต์ใช้วัสดุเพาะเห็ดเป็นสารเสริมทดแทนการใช้เอมไซม์ (สังเคราะห์) ย่อยเยื่อใยอาหารในอาหารไก่ไข่
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการเสริมวัสดุเห็ดในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพไข่ไก่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th