หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจากการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี
Increasing Beef Production Potential from Knowledge Management and Technology

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2560 - 29 มิถุนายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ (ที่ปรึกษา) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. นายสิทธิพร บูรณัช (ที่ปรึกษา) , จาก ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ
  4. ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
  5. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
  6. อ.ดร.ธนาพร บุญมี (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
  7. อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  8. ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  9. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่้อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ บุคลากรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้รับความรู้และเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องการจัดการโคต้นน้ำ การจัดการอาหารสัตว์ และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ที่นำมาถ่ายทอด
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคต้นน้ำ โดยการเพิ่มอัตราการผสมติด และอัตราการตั้งท้องของแม่พันธุ์โค ที่จะส่งผลต่อจำนวนลูกโคเข้าขุนในระบบการผลิตมากขึ้น
3. เพื่อให้เกษตรสามารถนำผลผลิตและวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในพื้นที่มาใช้เป็นแหล่งอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสามารถเก็บรักษาไว้ใช้ในฤดูที่ขาดแคลน
4. เพื่อให้เกษตรกรมีแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต (โคและเนื้อโค) จากการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการเลี้ยงเพิ่มขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th