หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน โดยการสร้าง 16S rDNA clone libraries
Evaluation of Bacterial Diversity in Rumen of White Lamphum Cattles by 16S rDNA Clone Libraries Construction

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 19 มกราคม 2555 - 18 มกราคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจำแนกชนิดของประชากรแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนโดยศึกษาวิเคราะห์ 16S rRNA gene
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถจำแนกชนิดและความหลากหลายของแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน
2. ได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนซึ่งสามารถนำไปหาความสัมพันธ์ของแบคทีเรียในแต่ละกลุ่ม รวมถึงได้วิธีที่มีความแม่นยำในการตรวจจับเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรแบคทีเรียที่สำคัญในกระเพาะรูเมน เพื่อใช้ประโยชน์ในงานปศุสัตว์และด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
3. ขึ้นทะเบียนข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของแบคทีเรียจากกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนในธนาคารยีน (GenBank sequence database) ใน website://http://www.ncbil.nlm.nih.gov/projects/Sequin/
4. ตีพิมพ์บทความวิชาการที่อยู่ในฐาน ISI หรือ SJR      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th