หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตอาหารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน
Industrial Production of Functional Feed Additives from Red Yeast (Sporidiobolus pararoseus) for Sustainable Animal Production

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชรัชดา พันธุ์วิทยากูล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.มงคล ยะไชย (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  6. อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง (นักวิจัยร่วม)
  7. ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา (นักวิจัยร่วม)
  9. อ.ดร.สิริญญา ทายะ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาการผลิตยีสต์แดงจากระดับต้นแบบ (pilot scale) สู่ระดับอุตสาหกรรม (commercial scale) เป็นสารดูดซับสารพิษจากเชื้อรา และสารเสริมสุขภาพสัตว์เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์
2. เพื่อศึกษาความปลอดภัย ประสิทธิภาพต้านการกลายจากอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง และกลไกการยับยั้งระดับโมเลกุลของการเกิดมะเร็งตับของยีสต์แดง
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษจากเชื้อราของยีสต์แดงในอาหารสัตว์ (ไก่ไข่และไก่เนื้อ)
4. เพื่อศึกษาผลของการเสริมยีสต์แดงทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในอาหารสัตว์ (ไก่ไข่ ไก่เนื้อ และโคนม)
5. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและราคาที่ผู้บริโภคยินดีจะจ่ายสำหรับสินค้าอาหารเสริมสุขภาพ (functional foods; FF) ปราศจากการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราและยาปฏิชีวนะจากงานวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ระดับของยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ที่เหมาะสมสำหรับเสริมเป็นสารเสริมสุขภาพสัตว์ที่ปลอดภัย อีกทั้งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลผลิต ตอบสนองยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย เป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ในสัตว์เศรษฐกิจ และสามารถลดการนำเข้าสารดูดซับสารพิษจากต่างประเทศและแก้ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในอาหารสัตว์ ซึ่งทำให้เกิดการตกค้าง และอาจเกิดเชื้อดื้อยาไปสู่ผู้บริโภค รวมถึงเป็นการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายวิจัยในระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th