หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษารูปแบบและการจัดการแหล่งอาศัยภายในแหล่งน้ำเขื้อนสิริกิติ์เพื่อการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของปลาตะโกก
Study of Pattern and Management of Habitats in Sirikit Dam for Natural Propagation on Soldier River Barb

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ธัชพล การะเกตุ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
  3. นายนภสินธุ์ สมมิตร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษารูปแบบและการจัดการแหล่งอาศัยของปลาตะโกกภายในแหล่งน้ำเขื่อนสิริกิต์
2. เพื่อเพิ่มโอกาสการยายพันธุ์ตามธรรมชาติของปลาตะโกกภายในแหล่งน้ำเขื่อนสิริกิต์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การต่อยอดสู่การพัฒนาการเพาะพันธุ์ปลาตะโกกโดยวิธีธรรมชาติ/เลียนแบบธรรมชาติ และการเพาะโดยวิธีการช่วยธรรมชาติซึ่งเป็นองค์ควารู้ใหม่
2. จำนวนประชากรปลาตะโกกในบริเวณแหล่งน้ำของเขื่อนสิริกิติ์เพิ่มขึ้น
3. ชุมชนรอบเขื่อนมีการทำประมงในแหล่งน้ำของเขื่อนอย่างถูกวิธี และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์ปลา เพื่อการดำรงชีวิตที่ดี และประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th