หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของการเสริมสารเบต้า-แคโรทีนในอาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม
Effect of B-carotene supplementation in Total Mixed Ration for Enhancing Fertility in Dairy Cows

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
  4. นายธวัชชัย แถวทาทำ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
  5. รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  6. นายศิวัช สังข์ศรีวงษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการเสริมเบต้าแคโรทีนในปริมาณที่แน่นอนในอาหารผสมครบส่วนที่ส่งผลให้ความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมดีขึ้น
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเสริมเบต้าแคโรทีนในอาหารผสมครบส่วนต่อค่าชีวเคมีของเลือดและผลกระทบต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม โดยการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด ดังนี้ ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน จำนวนวันท้องว่าง และอัตราการผสมติด ของแม่โค      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th