หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเลี้ยงปลานิลวิถียั่งยืน โดยการใช้อาหารเสริมหลายรูปแบบร่วมกับแบคเทอริโอฝาจและวัคซีนทางปาก
Sustainable tilapia culture – Functional feed additives vs bacteriophage and oral vaccine

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.Hien Van Doan
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.Hien Van Doan (หัวหน้าโครงการ)
 2. ผศ.ดร.Mahmoud Dawood (นักวิจัยร่วม)
 3. รศ.ดร.Seyed hossein Hoseinifar (นักวิจัยร่วม)
 4. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 5. ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 6. ผศ.ดร.นิชา เจริญศรี (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (นักวิจัยร่วม)
 8. ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (นักวิจัยร่วม)
 9. ดร.ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี
 10. ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม)
 11. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา (นักวิจัยร่วม)
 12. อ.ดร.สุดาพร ตงศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 13. ดร.ฮา ทังห์ ด่อง (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th