หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตหัวเชื้อตั้งต้นจากแบคทีเรียกรดแลคติคในนํ้าพืชหมักเพื่อเพิ่มคุณภาพของหญ้าเนเปียร์หมักสำหรับเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคเนื้อ
Production of starter culture from fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria for enhance quality of napier silage as roughage source for beef cattle

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
  3. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อผลิตหัวเชื้อตั้งต้นแบคทีเรียชนิดสร้างกรดแลคติคจากพืชหมัก
2. เพื่อหาระดับที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดสร้างกรดแลคติคจากพืชหมัก
3. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพของพืชหมักที่เสริมด้วยเชื้อแบคทีเรียชนิดสร้างกรดแลคติคจากพืชหมัก
4. เพื่อประเมินค่าการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของพืชหมักที่เสริมด้วยเชื้อแบคทีเรียชนิดสร้างกรดแลคติคจากพืชหมักในโคเนื้อ
5. เพื่อประเมินสมรรถภาพการเจริญ และค่าชชีวเคมีในเลือดของโคเนื้อที่ได้รับพืชหมักที่เสริมด้วยเชื้อแบคทีเรียชนิดสร้างกรดแลคติคจากพืชหมัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ทราบถึงแนวทางการใช้หัวเชื้อตั้งต้นจากแบคทีเรียกรดแลคติคในนํ้าพืชหมักเป็นสารเสริมในการทำพืชหมัก เพื่อให้กระบวนการหมักเร็วขึ้น ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการทำพืชหมักได้ ซึ่งจะมีผลทำให้การสูญเสียโภชนะระหว่างการหมักลดลง จึงทำให้ได้พืชหมักที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่าพืชหมักที่ไม่ได้เสริมด้วยแบคทีเรียชนิดสร้างกรดแลคติค และการนำไปใช้ประโยชน์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตและลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังสามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชหมัก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th