หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือด ของปลาน้ำจืดบนเขตพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
Studies of hematology and blood chemical profile of freshwater fish on highlands of chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 16 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือด ของปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ ที่พบบนเขตพื้นที่สูง ในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือด ของปลาน้ำจืดชนิดเดียวกัน ในสภาพแวดล้อมต่างกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีข้อมูลพื้นฐานของค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือด ของปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ ที่พบบนเขตพื้นที่สูง ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้อ้างอิงและใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคตได้
2. ทราบถึงความแตกต่างของค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือด ของปลาน้ำจืดชนิดเดียวกัน ในสภาพแวดล้อมต่างกัน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th