หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สายพันธุ์สุกรลูกผสมที่เหมาะสมกับระบบการเลี้ยงแบบเกษตรธรรมชาติ
An appropriate crossbred pigs for natural agriculture system

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งานวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. อ.รัชนีวรรณ กุมภคาม (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1) ศึกษาสายพันธุ์สุกรที่เหมาะสมกับการเลี้ยงแบบเกษตรธรรมชาติ (หมูหลุม)
2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต พยาธิภายในและพยาธิภายนอก ของสุกรลูกผสมสายพันธุ์ต่างๆ ที่เลี้ยงในระบบเกษตรธรรมชาติ (หมูหลุม) และระบบการเลี้ยงสุกรขุนสามสายปกติ
3) เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของพื้นคอกที่ใช้เลี้ยงหมูหลุมที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ
4) เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตสุกร และลดมลภาวะจากการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายย่อย
5) เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาเป็นที่พึ่งของเกษตรกรรายย่อยได้ทั้งในด้านวิชาความรู้และการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้สายพันธุ์สุกรที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ใช้อาหารคุณภาพต่ำได้ดี สำหรับใช้ในการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสุกรแบบเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
2) เกษตรกรรายย่อยใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรมาทำให้เกิดประโยชน์ สามารถเลี้ยงสุกรแบบหลังบ้านได้ โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำ ไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางกลิ่นและน้ำเสีย และยัง ได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดีเพื่อใช้ในไร่นา และจำหน่ายๆได้
3) ได้ข้อมูลยืนยันจากการวิจัยในด้านพยาธิภายในและพยาธิภายนอกในการสนับสนุนการผลิตสุกรที่สะอาดปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
4) ได้ส่วนประกอบของแร่ธาตุอาหารหลักและแร่ธาตุอาหารรองของพื้นคอก เพื่อยืนยันคุณค่าและเพิ่มมูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากการเลี้ยงหมูหลุม
5) ได้ข้อมูลด้านพันธุ์สุกร และประสิทธิภาพการผลิต สามารถนำไปประกอบการวิจัยด้านอื่นๆที่สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรธรรมชาติ
6) สามารถนำผลการวิจัยตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้เอกสารเผยแพร่แก่เกษตรผู้ที่สนใจ และเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกร รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแบบเกษตร ได้แก่
- ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ อ.เวียงยอง จ.ลำพูน และอื่นๆ
- องค์การบริหารส่วนตำบล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th