หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บทบาทขององค์กรท้องถิ่นต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ขะนาด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
Roles of Local Organizations in Natural Resource Management on Mae Kanad Watershed Area, Mae Tha District, Lamphun Province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวดาริกา สุวรรณมงคล (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรท้องถิ่นที่มีต่อการจ้ัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
2. เพื่อศึกษากลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรท้องถิ่น
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบบทบาทและการดำเินินงานขององค์กรท้องถิ่นที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม
2. ทำให้ทราบถึงกลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรท้องถิ่น
3. ทำให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่ขะนาด
4. ทำให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th