หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาการเปรียบเทียบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารไมโคทอกซิน ฟูโมนิซิน บี1 ในเซลล์ไฟโบรบลาสตัวอ่อนของเป็ดและหนู
Comparative study of the toxic effects of mycotoxin fumonisin B1 in duck embryonic fibroblast and mouse embryonic fibroblast cells

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 4 พฤศจิกายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเป็นพิษของสารพิษฟูโมนิซินบี 1 ในสัตว์ปีกโดยใช้เป็ดเป้นต้นแบบจำลองกับสัตว์แลี้ยงลูกด้วยนมทีใช้หนูเป็นต้นแบบจำลอง ภายใต้การจำลองการศึกษาของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่มาจากตัวอ่อนสัตว์
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนในกลไก (mechanism) ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพิษของสารฟูโนนิซินบี 1 ในระดับเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่มาจากตัวอ่อนของเป็ดและหนู      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th