หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้พืชสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus)
The use of medical plants as alternative strategies for antibiotics in culturing of tilapia, Oreochromis niloticus.

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.Hien Van Doan
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.Hien Van Doan (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

The main objective of the study is to investigate the mode of action of some medical plants on the health of the tilapia, Oreochromis niloticus. For this aim a number of studies will be conducted to evaluate the effects of Thai ginseng, Boesenbergia rotunda, Elephantopus scaber, berberine and Assam tea on growth performance, immunity, relative immune gene expression, and disease resistance of the tilapia, O. niloticus.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. Obtain outstanding results on growth performance in fish
2. Obtain safety fish production without using antibiotics
3. Obtain healthy fish by increasing the immune system
4. Instead of using antibiotics and chemotherapeutics
5. The obtained results could possibly be further extended for use in aquaculture farming      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th