หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาเทคนิคที่มีความแม่นยำสูงสำหรับประเมินสัดส่วนเพศของสเปิร์มในน้ำเชื้อโคนมคัดเพศ
Development of high accuracy method for determining sperm sex ratio in dairy cattle sexed semen

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 30 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2560



กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.นิภา โชคสัจจะวาที (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาวิธีการประเมินสัดส่วนเพศสเปิร์มน้ำเชื้อที่ผ่านการคัดแยกเพศแล้ว โดยใช้เทคนิค Multiplex real time polymerase chain reaction (Multiplex real time PCR) กับน้ำเชื้อพ่อโคอย่างน้อยจำนวน 3 ตัว
2. เพื่อตรวจสอบสัดส่วนเพศของสเปิร์มในน้ำเชื้อหลังผลิตเป็นน้ำเชื้อคัดเพศแช่แข็งแล้ว โดยใช้เทคนิค Droplet digital Polymerase Chain Reaction (ddPCR) ซึ่งจะสุ่มตรวจน้ำเชื้อ 20 หลอด จากน้่ำเชื้อพ่อโคอย่างน้อยจำนวน 3 ตัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้วิธีการตรวจสอบสัดส่วนเพศของน้ำเชื้อคัดเพศที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพ (quality control) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนของเพศในน้ำเชื้อแช่แข็ง ก่อนจำหน่ายให้เกษตรเพื่อนำไปใช้สำหรับผสมเทียมโคต่อไป



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th