หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาสายพันธุ์สุกรที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขสภาพการเลี้ยงบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง)
Appropriate development of pig breeding for raising on highland area

หัวหน้าโครงการ ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 4 ธันวาคม 2557 - 30 สิงหาคม 2558รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายประภาส มหินชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
  3. อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (นักวิจัยร่วม)
  5. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา (นักวิจัยร่วม)
  6. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสมและทดสอบสุกรลูกผสมที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของการเลื้ยงและการจัดการบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th