หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของการให้อาหารด้วยเศษเหลือจากลำไยก่อนการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในแกะ
Effect of feeding longan residues before estrus synchronization on reproductive performance in sheep

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ทศพล มูลมณี
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 16 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ทศพล มูลมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของแกะที่เลี้่ยงด้วยเศษเหลือจากการผลิตลำำำไยในช่วงก่อนการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการผสมพันธุ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถใช้เศษเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยให้เกิดประโยชน์ที่โดยใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับแกะ
2. สามารถประยุกต์ใช้การจัดการการให้อาหารด้วยเศษเ้หลือจากการผลิตลำไยร่วมกับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการผสมพันธุ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในแกะ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th