หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาการทนทานต่อสารกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา colletotrichum gloesporiodes สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
Studies on fungicide carbendazim resistance and phylogenetic relationship of colletotrichum gloesporiodes causing mango anthracnose

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 2 กรกฏาคม 2550 - 1 กรกฏาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ (ที่ปรึกษา)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อรา colletotrichum gloesporiodes ระหว่างสายพันธุ์ปกติกับสายพันธุ์ที่ทนทานต่อสารกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิม จากใบและผลมะม่วง
2. หาวิธีในการควบคุมและกำจัดเชื้อรา colletotrichum gloesporiodes ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้สารจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th