หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ endophytic actinomycetes ในการควบคุมโรคของถั่วลันเตา และการส่งเสริมการตรึงไนโตรเจน
Effectiveness testing of endophytic actinomycetes isolate from sweet pea for N2 fixing ability and controlling of sweet pea diseases

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ endophytic actinomycetes isolate P-4 ในการควบคุมโรคของถั่วลันเตา และการเพิ่มการตรึงไนโตรเจน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลที่ช่วยยืนยันผลของการใช้ endophytic actinomycetes ในการควบคุมโรคถั่วลันเตาและประสิทธิภาพการเพิ่มการตรึงไนโตรเจน
2. ได้แนวทางลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยในการปลูกถั่วลันเตาโดยชีววิธี โดยเฉพาะการปลูกถั่วลันเตาอินทรีย์ในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th