หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาประชากร Phytophthora infestans ที่พบในจังหวัดเชียงใหม่ และความต้านทานสารเคมี metalaxyl
Current population of phytophthora infestans in Chiang mai and their resistance to metalacy.

หัวหน้าโครงการ อ.วราภรณ์ ประกอบ
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2550 - 31 มกราคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.วราภรณ์ ประกอบ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาประชากรของเชื้อ P. infestans ในพื้นที่เพาะปลูกมันฝรั่งและมะเขือเทศใน จังหวัดเชียงใหม่
2. ความสามารถในการต้านยา metalaxy ของเชื้อ P. Infestans ที่พบใน จังหวัดเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th